หน้าหลัก

ความเป็นมา

KMUTT Energy Forum เกิดจากแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้ความรู้ต่อสังคมนอกเหนือจากภารกิจปกติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ KMUTT ENERGY FORUM เป็นเวทีความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มจธ. ตั้งใจมอบให้กับสังคม นับเนื่องมานานกว่า 50 ปี ที่มจธ. ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุจะครบ 36 ปีในปีพ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะครบ 15 ปี ในพ.ศ. 2556 บุคลากรแห่งมจธ. เหล่านั้น ได้ศึกษาและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงพัฒนาเทคโนโลยีและเชิงพัฒนานโยบาย มาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ภายใต้พลวัตที่สังคมและเศรษฐกิจโลกกำลังขับเคลื่อนบนฐานของอุตสาหกรรมและการบริการ ปัญหาด้านพลังงานที่กระทบถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ทราบกันดี การร่วมกันศึกษา วิจัย ร่วมคิด ร่วมถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อการแก้ปัญหา

KMUTT Energy Forum แห่งนี้จะเป็นเวทีความรู้สู่สาธารณชน ไม่จำกัดความรู้ที่แท้จริงไว้เพียงนักวิชาการ เราจะเห็นบุคลากรภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบกฎหมาย นโยบาย และแผน เราจะเห็นบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสาธารณชนในเวทีแห่งนี้เพื่อ บอกเล่าปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่อาจนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขปัญหา และอาจเกิดเป็นโจทย์วิจัยที่สถาบันการศึกษาอย่าง มจธ. สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

11/08/2013 เลื่อนกำหนดวันจัดงาน KMUTT Energy forum 7 : ถ่านหินสะอาดมี (จริง ?)

03/01/2013 ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา KMUTT Energy Forum #5 : Special edition
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา KMUTT Energy Forum #5 : Special edition หัวข้อ “อนาคตของยานยนต์ ไฮบริดและไฟฟ้าในประเทศไทย ?”

12/18/2012 มจธ. แนะรัฐหนุน "โซลาร์เชลล์" ลดใช้พลังงานเมืองใหญ่
พระจอมเกล้าธนุบรีแนะรัฐเร่งวางแผนลดใช้พลังงานในเมืองใหญ่ สนับสนุนบ้านในเมืองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

12/18/2012 พระจอมเกล้าธนบุรี โชว์ไอเดียสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อพัฒนาสังคมเมือง  ให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ภายในปี 2573  โดยเชื่อว่าอีก10 - 20 ปีข้างหน้า  เชื้อเพลิงจะขาดแคลน และสังคมต้องหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น


News 1 - 4 of 4
First | Prev. | 1 | Next | Last


Previous month      

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1