คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะที่ปรึกษา

 • รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
 • รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
 • รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
 • ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์
 • รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร
 • ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
 • อาจารย์ชาย ชีวะเกตุ
 • ผศ.ดร.จำนงค์ สรพิพัฒน์
 • รศ.ดร.อภิชิต เทิดโยธิน
 • ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

คณะทำงาน

 • ดร.พัฒนะ รักความสุข
 • รศ.วารุณี เตีย
 • ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
 • รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
 • รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
 • ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
 • ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
 • รศ.ดร.นวดล เหล่าสิริพจน์
 • ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์
 • ทีมงาน EESH
 • ทีมงานประชาสัมพันธ์ มจธ.
 • คุณปรียานุช รัชตหิรัญ
 • คุณจันทร์จิรา วงษ์บุญงาม
 • คุณภาณุพงศ์ ยอมิน
 • คุณอนันต์ กิมไช้ย้ง
 • คุณสมยศ จีนโก๊ว